Energetický regulační úřad (ERÚ) nedávno zveřejnil rozhodnutí, podle něhož dočasné sejmutí fotovoltaických panelů při opravě střechy musí být oznámeno postupem podle § 9 odst. 1 energetického zákona. Co obnáší v praxi oznamovací povinnost při dočasném snížení instalovaného výkonu fotovoltaické elektrárny?

Zdroj: SOLSOL

Zdroj: SOLSOL

 

Podle nedávno zveřejněného rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERU) by měl výrobce oznamovat podle § 9 odst. 1 energetického zákona i dočasné sejmutí panelů z výrobny za účelem opravy, údržby či rekonstrukce. V uvedeném případě byla prováděna rekonstrukce budovy, na které se panely nacházely a jelikož výrobce dočasné sejmutí panelů neoznámil, uložil mu ERÚ pokutu.

Předmětné rozhodnutí Energetického regulačního úřadu naleznete pod tímto odkazem.

Oznamovací povinnost podle § 9 odst. 1 energetického zákona

Energetický zákon ukládá výrobci neprodleně oznámit ERU (i) změny podmínek pro udělení licence a (ii) všechny změny týkající se údajů a dokladů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence. Pojem neprodleně je třeba vykládat tak, že se jedná o lhůtu v řádech dnů, maximálně týdnů.

Mezi změny podmínek řadí ERU v rámci své rozhodovací praxe především změny v technických parametrech výrobny. Mám však za to, že dočasná změna hodnoty součtu instalovaných panelů na výrobně nevede ke změně hodnoty celkového instalovaného výkonu (opačný výklad by byl absurdní a vedl by k enormnímu počtu oznámení při každé opravě panelu spojené s jeho sejmutím).

Neměl by obstát ani argument, že na oznamování takových dočasných změn je dán veřejný zájem z důvodu, že ERU musí mít přehled o technickém a faktickém stavu výroben. Právě v případě, že je změna jen dočasná, by její oznámení vedlo ke zkreslení údajů spravovaných ze strany ERU.

Nicméně, za současné rozhodovací praxe ERU je třeba mít na paměti, že ERU považuje za změny v technických parametrech výrobny i dočasnou změnu v počtu aktuálně instalovaných panelů na výrobně a vyžaduje, aby výrobci ve vztahu k takové změně plnili svou oznamovací povinnost podle § 9 odst. 1 energetického zákona.

Změna rozhodnutí o udělení licence

Oznamovací povinnost výrobce podle § 9 odst. 1 energetického zákona je často spojována také s povinností požádat o změnu rozhodnutí o udělení licence. Nicméně, z povahy věci i s ohledem na rozhodovací praxi ERU nevede každá oznámená změna technických parametrů výrobny nutně k povinnosti vést řízení o změně rozhodnutí o udělení licence.

Právě v případě dočasných změn technických parametrů výrobny dovozuje ERU, že vedení řízení o změně rozhodnutí o udělení licence nemusí být potřeba.

Obecně lze tedy doporučit dočasné sejmutí panelů na výrobně na ERU oznámit, přičemž pokud bude celkový instalovaný výkon výrobny do budoucna zachován, pak není třeba žádat současně o změnu rozhodnutí o udělení licence. Za vodítko při rozhodování, zda se jedná o dočasnou změnu technických parametrů výrobny, bych považoval vedle důvodu sejmutí panelů také období 24 měsíců. Pokud totiž není licencovaná činnost provozována právě po tuto dobu, může již ERU přistoupit ke zrušení samotné licence na výrobu elektřiny.

Promlčení přestupků podle § 9 odst. 1 energetického zákona

Pokud výrobce v minulosti snížil celkový instalovaný výkon výrobny a tuto skutečnost neoznámil ERÚ, je třeba mít na paměti, že odpovědnost za přestupek plynutím času od provedené změny na výrobně zaniká.

V případě, že došlo ke změně na výrobně v období od 1. 7. 2016, zaniká odpovědnost za přestupek bez dalšího uplynutím jednoho roku anebo tří let (v případě, že lze za přestupek uložit sankci vyšší než 100 000 Kč). V případě, že došlo ke změně na výrobně v období do 30. 6. 2016, zaniká odpovědnost za přestupek uplynutím dvou let od okamžiku, kdy se o změně správní orgán dozvěděl, nejpozději však uplynutím pěti let.